vrijdag 16 november 2018

gezinsmoment 4 engelen

Petrus is gevangen.
De gemeente bid om zijn vrijlating.
Petrus is helemaal niet bang, ondanks dat hij veroordeeld is tot de dood. Hij slaapt in de kerker...
Tot een engel hem wekt en bevrijd.
Als hij buiten de gevangenis is en bij de gemeente aanklopt, kunnen zij het niet geloven.
Bidden, verhoord worden en dan niet kunnen geloven.
Hoe is dat bij ons?

Petrus geeft de engel geen eer. God heeft mij bevrijd zegt hij.
En dat is ook waar het werk van de engel om draait. God eer geven.
De jongste maakte een knipwerkje over dit verhaal.

dinsdag 6 november 2018

gezinsmoment 3 engelen

Waar in de vorige gezinsmomenten er steeds 1 engel was, komen we nu een heel leger tegen.
We vertelden het verhaal waarbij we de platen van freebibleimages.nl lieten zien.
Daarna keken we wat we nu leerden over wat engelen doen.
De koning van Syrie wilde de knecht van God, Elisa, gevangen nemen.
Zijn hulp, de jongen, zag op de omstandigheden en was bang. Hij zag een groot leger, tegen 1 man.
Maar Elisa zag wat God deed: Hij stuurde een leger van engelen om hem te beschermen.
Toen de jongen dat zag, verdween zijn angst.

God is niet veranderd, ook onze omstandigheden kunnen beangstigend zijn.
Maar ook nu nog kan God ons beschermen. Hij heeft een leger engelen tot Zijn beschikking.

Voor de grote kinderen had ik op internet een woordzoeker gemaakt.
De jongste maakte een heel simpel werkje, waar hij veel lol in had:
Een papieren bordje waar hij met letters de naam Elisa op plakte en er omheen glinsterende stickers, als teken van het engelenleger.

donderdag 1 november 2018

wijsheid

Wat hebben we nodig?
In de opvoeding van onze kinderen, in de omgang met anderen, in ons werk, enzovoort.
Waar hebben we behoefte aan?
Vaak denk ik: Heere, geeft U me alstublieft wijsheid om hier/ met deze situatie om te gaan.
 
Jakobus zegt het ook:
‘En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.’
‭‭Jakobus‬ ‭1:5‬ ‭SV1750‬‬

God wil wijsheid geven. Mild, zonder verwijt.
De jonge koning Salomo vroeg om wijsheid en God beloonde hem bovenmatig.

In het boek spreuken staat heel veel over wijsheid:
‘Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand.’
‭‭Spreuken‬ ‭2:6‬ ‭SV1750‬‬
‘Want wijsheid is beter dan robijnen, en al wat men begeren mag, is met haar niet te vergelijken.’
‭‭Spreuken‬ ‭8:11‬ ‭SV1750‬‬

Maar er wordt ook uitgelegd waaruit die wijsheid bestaat.
Wijsheid is niet heel slim zijn of veel technisch inzicht hebben. Een hoog IQ of veel kennis van ingewikkelde zaken.
Opnieuw is het Jakobus die uitleg geeft:
‘Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.’
‭‭Jakobus‬ ‭3:17‬ ‭SV1750‬‬

Dat is nogal wat.
Maar het geeft richting aan je leven, aan je gevoel en gedachten als je deze wijsheid probeert in praktijk te brengen.
Wat een uitstraling geeft dat!

De volgende tekst is vanuit die wijsheid ook zo richting aanwijzend voor ons leven.
‘Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;’
‭‭Filippenzen‬ ‭4:8‬ ‭SV1750‬‬

En telkens weer, wijsheid zoeken en vragen van God.
Blijven in Christus, zodat je deze wijsheid krijgt en niet onze eigenwijsheid regeert.
Wat een zegeningen brengt het leven met Jezus met zich mee!dinsdag 30 oktober 2018

gezinsmoment 2 engelen

Hagar en Ismael.

Ons tweede gezinsmoment over engelen.
Deze keer lazen we de twee verhalen over Hagar.
Hagar wordt door Sarai als de oplossing van hun kinderloosheid voorgesteld en Abram gaat daar in mee.
Tot ze zwanger is.. dan vertroebelen de verhoudingen en moet Hagar weg.
De woestijn in.
Daar ontmoet ze een bijzonder engel: De Engel des Heeren.
Hij wijst haar een bron en ze keert terug naar Abram en Sarai.
Jaren later wordt ze weggestuurd en dreigen Ismael en zij van dorst om te komen in de woestijn.
Opnieuw ontmoet ze de Engel des Heeren.
De Heere Jezus.
Ismael sterft niet, want hij is een zoon van Abraham. Ook voor hem geldt de belofte dat hij een groot volk zal worden.

We dachten hierover na. En over wat en Wie deze engel is.
Het verhaal was voor de kinderen niet zo bekend, wat ook weer leuk is, zo leren ze steeds meer.

vrijdag 26 oktober 2018

Gods trouw

‘Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.’
‭‭2 Timoteüs‬ ‭2:13‬ ‭NBG51‬‬

God is trouw.
Paulus zegt het tegen Timotheus.
De psalmen zingen ervan.
Bijvoorbeeld psalm 71:
 Ook zal ik U loven met het instrument der luit, Uw trouw, mijn God; ik zal U psalmzingen met de harp, o Heilige israels!

Op grond waarvan?
Want onze trouw is vaak van korte duur.
Ook dat zegt Paulus:
‘Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods tenietdoen?’ Volstrekt niet!
‭‭Romeinen‬ ‭3:3‬ ‭NBG51‬‬


Wat betekent dat voor ons?
‘Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.’
‭‭1 Korinthiërs‬ ‭10:13‬ ‭NBG51
Gods trouw is voor dit leven een troost. Hij draagt ons, elke dag en in elke situatie. Hij verslapt daarin niet.
Daarom kunnen we de toekomst op aarde aan.

Maar ook voor straks. Na dit leven, als we niets mee kunnen nemen wat van ons is, mogen we Zijn trouw ervaren.
Hij was trouw tot in de dood.
De dood, voor ons gedragen en overwonnen. Daarom mogen we bij Hem wonen, straks, in de toekomst.
Door De Getrouwe.
‬‬
(uitspraak van Max Lucado)

woensdag 24 oktober 2018

gezinsmoment engelen 1

Engelen,
in de Bijbel staan heel veel verhalen waarin engelen voorkomen.
Maar wat doen ze nu eigenlijk?
Wie zijn ze en wat kunnen we daarvan leren?
We zochten zes verhalen op, 3 in het Oude Testament en 3 in het Nieuwe Testament.
Over deze verhalen gaan we komende weken nadenken en praten met de kinderen.
Eerst maken ze alle drie een engel.

Daarna was de vraag welke verhalen ze kennen over engelen.
Dan komt de kerstgeschiedenis met de engel Gabriël, de engel bij Manoach bij de aankondiging van de geboorte van Simson en de de engelen aan de ingang van het paradijs naar boven.
Ook letten we nog op wat we van engelen al weten.
Ze staan in dienst van God. Ze doen wat God vraagt. God heeft ze geschapen.
Daarna lazen we het verhaal van Bileam. Gelijk een brug met de woestijnreis, die we net afgerond hebben.
Bileam was een profeet van de duivel. Hij had zich in dienst gesteld van de satan.
Toch spreekt God met hem en geeft hem veel kansen om zich te bekeren.
Daarvoor gebruikt Hij ook een engel.
Als Bileam op weg gaat om het volk Israël te vervloeken, komt hij drie keer een engel tegen.
Of eigenlijk... zijn ezel ziet drie keer een engel.
Geen positieve boodschapper die zegt: wees niet bang.
Juist een engel met een vurig zwaard.
Er staat ook dat God toornig was. De engel laat dit ook zien.
Bileam verbaasd zich nergens over; niet dat zijn ezel praat, niet dat hij een engel ziet.
Hij gaat door op zijn missie.

wat is de rol van de engel hierin?
Hij is dienstbaar aan God. God stuurt hem en hij doet wat God zegt. Hij waarschuwt Bileam met dezelfde woorden als God gedaan heeft.
Dit schreven we op de achterkant van de engel.
Onze jongste kleurde nog een plaat van Bileam.
ook luisterden we nog naar het vers van Amy Grant, Angels watching over me.
zaterdag 20 oktober 2018

gezinsmoment woestijnreis 15

Het laatste moment over de woestijnreis.
De reis was langer en er gebeurde meer, maar wij stoppen hier.
We vroegen de kinderen een onmogelijke opdracht te doen.
Psalm 151 voorlezen. Dat konden ze niet.
kenden ze voorbeelden uit de bijbel met een vreemde opdracht?
Noach: bouw een boot op het land.
Abram: ga op reis zonder bekende bestemming.
En zo ook deze opdracht: praten tegen een rots.

Mozes is het gemopper zat. Hij gaat met de Heere in gesprek hierover.
Hij moet praten tegen de rots. Dan zal er water komen voor het volk.
Gods geduld is enorm groot. Dat van Mozes minder.
Hij veegt het volk de mantel uit en slaat uit woede op de rots.
Twee keer.
De eerste keer komt er geen water. Mozes krijgt nog een kans. Maar weer slaat hij.
En er komt water uit de rots.
We lazen het verhaal uit een kinderbijbel (Volg Mij. Daar komt ook deze afbeelding uit).
We hadden het er nog even over waarom Mozes zo reageert en waarom hij zo streng gestraft wordt.
Hij mag het land Israël niet in.
Mozes was de leider. Hij moest het voorbeeld geven. Hij luisterde niet naar God.
We deden tenslotte een spelletje met een bijna onmogelijke opdracht.
Deze stond in de Alef.
allebei een touwtje rond je pols en dan los proberen te komen. het kan maar is niet makkelijk.
Een leuke afsluiter van deze leerzame serie.zaterdag 13 oktober 2018

gezinsmoment woestijnreis 14

De kinderen kregen allemaal een opdracht.
De een moest kijken hoeveel deuren en hoevel sloten er op de deuren waren.
De ander moest buiten kijken hoeveel bomen er stonden en of je makkelijk de tuin in kon.
De oudste moest in de Bijbel op zoek: wat moesten de verspieders doen? Wiens opdracht was het eigenlijk? Van God of van Mozes?
En hielden zij zich aan de opdracht?

God gaf bevel om te kijken en te rapporteren hoe goed het beloofde land was en hoe het het beste ingenomen kon worden.
Maar de verspieders maakten het volk bang met hun woorden over reuzen en sterke steden.
Ze werden bang en  Vertrouwden Gods woord om het land in te nemen toch niet.
In elk geval was de uitkomst niet positief. Het legt een groot algemeen wantrouwen bloot. En het volk wordt gestraft en mag het beloofde land niet in.
Niet deze generatie. 
Uit de kinderbijbel lazen we dit verhaal voor aan de kinderen en praatten daar nog even over door.
Nog een 1x werken we over de woestijnreis.
Daarna kijken we naar een aantal verhalen waarin engelen een rol spelen.

zaterdag 6 oktober 2018

Gods vrede

De wereld kan moeilijkheden scheppen als er vrede heerst,
Maar God kan vrede scheppen, als er moeilijkheden heersen
Thomas Watson

Moeilijkheden... niet zo heel lastig om er een aantal te verzinnen. Op persoonlijk vlak, op landelijk of politiek gebied. En internationaal zijn er ontelbaar veel problemen.
Wat is het vaak moeilijk om boven onze problemen uit te kijken.

Toch zegt Jezus iets tegen ons hierover, wat wijst op verder kijken dan het hier en nu.
‘Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.’
‭‭Johannes‬ ‭16:33‬ ‭NBG51‬‬

Maar het is ook een andere vrede dan die van de wereld: vrede is niet de afwezigheid van oorlog of conflicten.
‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.’
‭‭Johannes‬ ‭14:27‬ ‭NBG51‬‬

Vrede is een diep gevoel, dat je geworteld bent in Hem en daardoor vast staat. Vaste grond onder de voeten, hoe je ook heen en weer geschud wordt.

Voel of ervaar je dat altijd? Nou, als je flink geschud wordt, dan voel je dat ook.
Misschien wel meer dan de vrede. Misschien wel heftiger dan die vaste grond.

Maar Hij wordt niet geschud. Hij steekt zijn hand uit, naar ons. Als we zinken, in plaats van lopen op het water.
donderdag 4 oktober 2018

gezinsmoment woestijnreis 13

Een poos verder in de tijd. De Israelieten waren begonnen aan 40 jaar zwerven in de woestijn.
En ze mopperen opnieuw.
Ze krijgen giftige slangen als straf.
Mozes moet een koperen slang op een staf maken als middel tot genezing.
We hadden het erover dat het middel tot genezing er was, maar dat ze er wel naar moesten kijken.
Zo is het ook met de Heere Jezus.
Zijn offer is gebracht, maar als je Hem niet liefhebt, geen vergeving vraagt, dan hoor je niet bij Hem.
Jezus haalt de slang aan, als hij aan Nicodemus uitlegt waarvoor Hij gekomen is.
Johannes 3:
‘En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.’
‭‭
De belofte ligt er. We mogen naar Hem toe gaan.


We maakten slangen als herinnering.