vrijdag 23 maart 2018

gezinsmoment 3 pasen 2018

Welk moment in de paasverhalen spreekt jullie aan? Op deze vraag mochten ze antwoord geven, door op canvas een schilderij te maken.
Met mooie resultaten.
De jongste van 5 tekende het kruis, de hof van getsemane met druppels bloed en het open graf.
De middelste van 9 koos voor het open graf met een zonsopkomst.
De oudste van 11 schilderde het kruis met kleuren van de verlossing (zo zei ze) erachter.


Daarna vroegen we welke tuinen uit de bijbel ze kenden. Al snel bedachten ze het paradijs, getsemane en de tuin zoals in openbaring beschreven word met de boom des levens en de stroom van levend water die uit de Bron vloeit, die bron is Gods troon.

Vanuit het paradijs trokken we een lijn naar getsemane.
Er is een lijn van grote gebeurtenissen: 
Paradijs- getsemane- hemelse tuin
Zondeloos en zondeval- vergeving van zonde door genoegdoening- zondeloos leven voor eeuwig.
Het was een mooi gesprek. Mooi om te horen hoe ze alles oppikken en de lijnen zien. Mooi om te horen hoeveel kennis ze al hebben.
Heerlijk om te zien dat ze een beetje beseffen wat het Jezus heeft gekost.
Hij gaf zijn leven, voor vijanden.
Zou jij dat doen voor vijanden?
Hij deed het, om ons te redden.

Hierbij luisterden we nog een heel mooi, toepasselijk liedje:woensdag 14 maart 2018

rouw en toch....

Maar d' altoos wijze raad des HEEREN
Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht;
Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren;
't Blijft van geslachte tot geslacht.
Zalig moet men noemen,
Die hun Maker roemen
Als hun HEER en God;
't Volk, door Hem tevoren
Gunstig uitverkoren
Tot Zijn erv' en lot.
psalm 33: 6 berijmd

In de bijbel staat het zo:
Psalm 33
1 Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen! Een lofzang past de oprechten.
2 Loof de HEERE met de harp, zing psalmen voor Hem met de harp en de tiensnarige luit.
3 Zing voor Hem een nieuw lied, speel welluidend met vrolijke klanken.
4 Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar.
5 Hij heeft gerechtigheid en gericht lief, de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE.
6 Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.
7 Hij verzamelt het water van de zee als een dam, Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers.
8 Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem.
9 Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er.
10 De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken.
11 Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie.
12 Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft, het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.
13 De HEERE schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen.
14 Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij alle bewoners van de aarde.
15 Hij vormt hun aller hart; Hij let op al hun daden.
16 Een koning wordt niet verlost door een groot leger, een held wordt niet gered door grote kracht.
17 Het paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote kracht.
18 Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen,
19 om hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is.
20 Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild.
21 Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.
22 Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE, zoals wij op U hopen.

Ik voel me verdrietig. We rouwen om het verlies van onze opa.
Maar toch spreekt de bovenstaande psalm me heel erg aan.
Onze ziel verwacht de Heere, altijd weer...
Hij is onze hulp en ons schild.


dinsdag 13 maart 2018

rouw

Iemand verliezen die je kent doet pijn.
De relatie die je met iemand hebt, een goede of minder goede, diepgaand of oppervlakkig maakt uit voor het gemis.
Als het iemand van je werk als collega of client betreft of iemand veel dichterbij als familie of dierbare vriend, ook dat maakt verschil.
De leeftijd van de gestorvene.

Maar toch, verlies.
En verlies gaat hand in hand met verdriet.

verdriet kan zo verschrikkelijk diep gaan. Hartverscheurend kan verliezen van een geliefde zijn.
verdriet is ook een gevoel van binnen, steeds aanwezig, als een steen in je lichaam.
Niet zo fel meer misschien, maar steeds in je gedachten.

Herinneringen aan goede en minder goede dagen kunnen je gedachten binnen komen.
Even iets vertellen... o nee.. dat gaat niet meer.
Hoe leeg is de stoel, het bed, de plaats van degene die we missen.
Hoe alleen kunnen we ons voelen en hoe ineens kan rouw ons overvallen. Ook nog na verloop van tijd.

Toch zijn we niet alleen.
God weet overal van.
Hij troost, meer dan een vader troosten kan.
Het is niet toevallig dat deze tekst juist vandaag in mijn mailbox komt:


Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. -- Jesaja 53:4-5 (NBG51)

dinsdag 6 maart 2018

gezinsmoment 1 lijdenstijd 2018

 We gaan een aantal keer werken over de lijdenstijd.
Deze eerste keer stonden we stil bij het lijden van Christus, tijdens Zijn rondwandeling op aarde. Het lijden begon voor Hem niet pas in Getsemane. Al in Bethlehem, met de geboorte, begint dat.
We lazen uit de Bijbel Lucas 7. Daar wordt Jezus uitgenodigd door Simon de Farizeer om bij hem te komen eten.
Terwijl ze daar zijn, komt er, onuitgenodigd een vrouw binnen, die Jezus voeten wast met haar tranen, droogt met haar haren en kust, waarna ze ze zalft met dure zalf.
Simon is hier boos over en vraagt zich af of Jezus wel een profeet is.
We legden de vragen voor onze kinderen neer:
- beiden waren nieuwsgierig naar Jezus, maar wat was er een verschil?
- Hoe was hun houding?
-Simon wordt bestraft door Jezus, want hij is erg onbeleefd geweest, terwijl hij de vrouw veroordeeld, die Jezus opzoekt.
- Waarom komt de vrouw en wat heeft ze nodig?
We schreven de antwoorden op een rood en wit papier.


 Maar we bespraken ook: op wie lijken wij en op wie wil je lijken? op de vrouw of op Simon?
Hebben wij Jezus nodig?
Onze middelste zoon had een kruis gemaakt van hout.
Daarop timmerde hij voor elk kind nog een spijker. Want ook voor onze zonden wilde Jezus lijden. Zodat wij bij Hem mogen horen.
Zijn lijden was nodig.
Ook voor ons...

vrijdag 2 maart 2018

bidden

Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen;’
‭‭Jeremia‬ ‭29:12‬ ‭NBG51‬‬

God wil contact met ons, Hij wil dat we bidden.
En Hij roept ons steeds weer op om te bidden.
Als je eens gaat kijken in de Bijbel, waarvoor en hoe en waarom we mogen bidden, dan is er heel erg veel onderwijs. Juist over het gebed.
Zonder dat gebed kunnen we niet.
Bidden veronderstelt een relatie met God.
Ik heb wat teksten op een rijtje gezet.
Zonder verder opmerkingen van mijzelf, want Gods woord is zo rijk, daar hoef ik geen gedachten aan toe te voegen.

Bidden hoe?
‘Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand.’
‭‭1 Korinthiërs‬ ‭14:15‬ ‭NBG51‬

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.’
‭‭Jakobus‬ ‭1:5-6‬ ‭NBG51‬‬

Bidden waarom?
‘Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.’
‭‭Lucas‬ ‭18:1‬ ‭NBG51‬‬

‘En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.’
‭‭1 Johannes‬ ‭5:14-15

Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.’
‭‭Jakobus‬ ‭5:16‬ ‭NBG51‬‬


Bidden wanneer?
‘Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen.’
‭‭Jakobus‬ ‭5:13‬ ‭NBG51‬‬

En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;’
‭‭Efeziërs‬ ‭6:18‬ ‭NBG51‬‬dinsdag 27 februari 2018

gezinsmoment wapenrusting 7

Het laatste onderdeel van de wapenrusting was deze keer aan de beurt.
Paulus roept na het noemen van de onderdelen op tot gebed. Voortdurend gebed.
We hebben recent stil gestaan bij het gebed, dus we gaan daar geen apart moment over houden en we willen starten met een aantal keren gezinsmoment in het kader van de lijdenstijd.
Vandaar dat dit de afsluiter was.

We herhaalden alle onderdelen nog eens.
We lazen efeze 6 en stuk voor stuk haalden we op, wat het inhield, wat we er over geleerd hadden.
En toen kwamen we bij het zwaard.
Is een zwaard iets liefs? Nee, daar werd niet aan getwijfeld. Het zwaard is scherp.
En het is tweesnijdend. een mes snijdt aan 1 kant, maar dat zwaard is altijd raak, het snijdt altijd..
Maar wat snijdt het nu?
uitgebreider kun je het lezen in de vorige post op dit blog.
Waarom moeten we Gods woord gebruiken? Om sterk te staan.
En hoe kun je dat? Door Zijn woord te kennen. en je leert alleen iets kennen, als je er veel mee bezig ben.
God vind dat zo belangrijk, Hij zegt in Deut 6 (wat we met ze gelezen hebben), dat je het woord moet inscherpen bij je kinderen.
En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.
Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven.
De jongste werkt over Israel op school en hier komt het gebruik van de gebedsriemen en de mezuza  vandaan, dus hij herkende het.

Ook lazen we in openbaring 2 dat Jezus de gemeente prijst dat ze Zijn woord kennen.
Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend scherp zwaard heeft: Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas, Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont.

Hier hebben we nog over doorgepraat met ze.
Verder zongen we :


Op www.gelovenisleuk.nl zag ik een werkje over het woord en het zwaard. Dit hebben ze gemaakt.
en de wapenrusting is compleet aangedaan.

vrijdag 23 februari 2018

het zwaard des Geestes

Het laatste onderdeel van de wapenrusting, zoals genoemd door Paulus aan de gemeente van Efeze, is het zwaard.
Niet zomaar een zwaard, maar het zwaard van de Geest.

Ook deze keer ben ik op zoek gegaan naar wat betekenis en achtergrond.
Eerst zocht ik op het kernwoord ‘zwaard’ maar dat levert niet veel meer op dan allerlei soldaten die hun zwaard op moeten nemen.
En of ze nu in het ene of in het andere leger vechten, het blijft een wapen om een ander mee te doden.
David snijdt met zijn zwaard een stuk van de mantel van Saul en doodt hem niet.
Maar over het algemeen is het een gevaarlijk iets, dat zwaard.
Ik zocht verder.  
Op nog een andere plek in de bijbel gaat het over het zwaard des Geestes:
‘Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;’
‭‭Hebreeën‬ ‭4:12‬ ‭NBG51‬‬

Gods woord werkt als een zwaard.
Het legt onze diepste gedachten bloot.
Ik moet denken aan de berijmde psalm 139:1


Niets is, o Oppermajesteit,
Bedekt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân;
Gij weet mijn zitten en mijn staan;
Wat ik beraad', of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten

Maar hoe moet ik dat nu zien met betrekking tot de wapenrusting?
De wapenrusting is bedoeld om aanvallen van de duivel te weerstaan.
En om de duivelse leugens te ontmaskeren, hebben we Gods zuivere waarheid nodig.

Gods woord is levend en krachtig, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën.

In tegenstelling tot de leugens die leiden tot de dood.
Om die leugens te ontmaskeren moeten we er waarheid tegenover stellen.
Waarheid van Gods woord.
Daarvoor is het nodig dat we dat Woord kennen.
Soldaten leerden om met een zwaard om te gaan. Ook wij moeten leren.
Leren wat God zegt in Zijn woord.
Hoe vaak verteld Gods woord niet, wat leeft in ons hart? Hoe vaak wijst God ons de weg door Zijn woord en Geest?
Jezus is het levende Woord. 
De rode draad door de hele wapenrusting is wel: blijf in Hem!
Steeds opnieuw, elke dag weer.
De wapenrusting aandoen lijkt soms zo onmogelijk.
En in eigen kracht is dat ook niet te doen.
Daarom mogen we het gevecht aangaan naast Jezus. 
De laatste aansporing is niet voor niets:
‘En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;’
‭‭Efeziërs‬ ‭6:18‬ ‭NBG51‬‬

maandag 19 februari 2018

gezinsmoment wapenrusting 6

De helm was aan de beurt.
We hebben een boekje in huis over de romeinen. Nee, niet asterix en obelix ;-)
In dat boekje zochten we een helm op.
We dachten er over na waar de helm voor is.
Bescherming van je hoofd.
Maar waartegen?
Tegen pijlen.
Als we dat vertalen naar de wapenrusting in Efeze 6, die een geestelijke lading heeft, waar komen we dan uit?
Onze gedachten moeten beschermd tegen satan. Hij geeft gedachten van minderwaardigheid, van jaloezie, van hoogmoed. Van jezelf vergelijken met een ander in negatieve en in positieve zin. Dan voel je je beter of veel slechter dan de ander.
Of hij verteld je dat leven zonder God prima is en heel goed kan.
Dat je God niet nodig hebt.
Afbeeldingsresultaat voor helm des heils
We lazen in de bijbel.
1 koningen 20 over Elia.
Elia heeft net Gods kracht en almacht op de berg Karmel gezien. En dan komt Izebel hem bedreigen met de dood en wordt hij bamg.
God laat me maar sterven, ik heb genoeg gedaan.
God ik wil niet meer leven, ik ben de enige die U nog dient, in heel Israel.

Hij heeft zijn helm afgezet en heeft allerlei negatieve gedachten.

We lazen in Marcus 8 over Johannes en Jacobus, die vragen om een plaats naast Jezus in Zijn koninkrijk.
Ook zij hadden de helm niet op...

Maar de helm heeft een naam: van het heil.
Heil: redding, verlossing.
Verlossing door de Verlosser, vergeving door zijn bloed.
Ook onze negatieve gedachten mogen we aan Jezus voorleggen.
Hij wil ook verkeerde gedachten vergeven.

We lieten nog zien  hoe totaal God vergeeft.
We hadden een tekenbordje wat kan wissen.
We noemden verkeerde gedachten en de jongste zetten elke keer een streep.
Het werd geen mooie tekening. Dus mocht hij deze uitvegen.
Maar toen was het niet meer te zien en niet meer terug te halen.
Zo totaal vergeeft Jezus.

donderdag 15 februari 2018

de helm van de zaligheid

Wat is dit voor onderdeel van de wapenrusting en wat betekend het. Hoe kunnen we daar zelf mee aan de slag.
Er staat in efeze 6: ‘en neemt de helm des heils aan’
‭‭Efeziërs‬ ‭6:17‬ 
Je moet deze dus opzetten. Net zoals je de andere dingen die genoemd worden, actief moet gebruiken.
Een helm geeft bescherming aan een kwetsbaar lichaamsdeel: het hoofd.
Maar er wordt nog een keer over die helm gesproken in de bijbel.
In Jesaja 59 staat dat Gód die helm opzet.
‘Hij bekleedde Zich met gerechtigheid als met een pantser en de helm des heils was op zijn hoofd; Hij bekleedde Zich met wraak als met een gewaad en Hij hulde Zich in ijver als in een mantel.’
‭‭Jesaja‬ ‭59:17‬ ‭NBG51‬‬
Dit staat in een hoofdstuk waarin Jesaja verteld over dat God kijkt naar de mensen en hun afvalligheid en zonde ziet.
Dan trekt God ten strijde.
Maar hoe?! Met de helm des heils.
God gaat heil/ verlossing/ zaligheid brengen.
Dat verteld Jesaja ook:
 ‘En men zal vanwaar de zon ondergaat de naam des Heren vrezen en vanwaar zij opgaat zijn heerlijkheid, want Hij komt als een onstuimige rivier, door de adem des Heren voortgezweept. Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, luidt het woord des Heren.’
‭‭Jesaja‬ ‭59:19-20‬ ‭NBG51‬‬
Als God die helm opzet is dat heel positief. Hij verlost. Door de Verlosser, Jezus Christus.

Maar wij kunnen geen zaligheid of verlossing brengen. Wat moeten wij dan met de helm?
De helm beschermt het hoofd.
De wapenrusting beschermt tegen aanvallen van satan.
Hoe valt hij dan het hoofd aan?
Door slechte gedachten, van anderen of over jezelf.
Negatieve gedachten over God en wat Hij schenkt.
Door onrust en prikkels waardoor je niet tot rust komt.

Daarom moeten we elke dag die helm opzetten.
Onze negatieve gedachten voor God neerleggen.
Hem prijzen. Hem vragen voor en door ons te vechten om de satan te verslaan.
Jeremia zegt het:
‘Gij, o Here, kent mij toch, Gij ziet mij en toetst mijn gezindheid jegens U. Ruk hen weg als slachtschapen en wijd hen voor de dag der slachting.’
‭‭Jeremia‬ 12:3

En ook David:
‘Zeide ik: Duisternis moge mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen; zelfs de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht. Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel.’
‭‭Psalmen‬ ‭139:11-14‬ ‭NBG51‬‬


dinsdag 13 februari 2018

gezinsmoment de wapenrusting 5

Pak eens een ridder vroegen we onze jongste. Dat deed hij, maar aan deze ridder ontbrak wat!
Als er nu een pijl aankomt, hoe moet hij zich verdedigen?
Je hebt een schild nodig!
Wat deden de romeinse soldaten met hun schild?
We keken een aantal platen en zagen de schildpadformatie, daarmee waren ze heel goed beschermd.
En op een ander plaatje zagen we dat boogschutters achter de soldaten met schilden stonden.
Waarom noemt Paulus dit voorbeeld?
Eerst lazen we in de bijbel wat daar over een schild wordt gezegd.
Een aantal psalmen (zie vorige blog) verteld dat God je schild is.
Daarop spraken we daarover. God is altijd bij je.
Dat klopt, maar je hebt ook de opdracht in Hem te blijven.
Daarna dachten we na over waartegen we beschermd moeten: vurige pijlen.
Wat zijn dat in het leven?
Jaloezie, haat, enz.
We lazen het verhaal van Achab en Naboth.


Naboth is slachtoffer van Achab en Izebel.
En de pijl van begeerte wordt gevolgd door meer pijlen:
Boosheid, leugens, de dood en diefstal.


Als laatste nog een proefje:
Wat doet een sinasappel in water? Drijven.
Als je de schil eraf haalt? 
Je legt de wapenrusting neer?
Dan zink je.
Zinken in zonden.
Doet dan aan de wapenrusting Gods!