vrijdag 23 februari 2018

het zwaard des Geestes

Het laatste onderdeel van de wapenrusting, zoals genoemd door Paulus aan de gemeente van Efeze, is het zwaard.
Niet zomaar een zwaard, maar het zwaard van de Geest.

Ook deze keer ben ik op zoek gegaan naar wat betekenis en achtergrond.
Eerst zocht ik op het kernwoord ‘zwaard’ maar dat levert niet veel meer op dan allerlei soldaten die hun zwaard op moeten nemen.
En of ze nu in het ene of in het andere leger vechten, het blijft een wapen om een ander mee te doden.
David snijdt met zijn zwaard een stuk van de mantel van Saul en doodt hem niet.
Maar over het algemeen is het een gevaarlijk iets, dat zwaard.
Ik zocht verder.  
Op nog een andere plek in de bijbel gaat het over het zwaard des Geestes:
‘Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;’
‭‭Hebreeën‬ ‭4:12‬ ‭NBG51‬‬

Gods woord werkt als een zwaard.
Het legt onze diepste gedachten bloot.
Ik moet denken aan de berijmde psalm 139:1Niets is, o Oppermajesteit,
Bedekt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân;
Gij weet mijn zitten en mijn staan;
Wat ik beraad', of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten


Maar hoe moet ik dat nu zien met betrekking tot de wapenrusting?


De wapenrusting is bedoeld om aanvallen van de duivel te weerstaan.

En om de duivelse leugens te ontmaskeren, hebben we Gods zuivere waarheid nodig.

Gods woord is levend en krachtig, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën.


In tegenstelling tot de leugens die leiden tot de dood.
Om die leugens te ontmaskeren moeten we er waarheid tegenover stellen.
Waarheid van Gods woord.
Daarvoor is het nodig dat we dat Woord kennen.
Soldaten leerden om met een zwaard om te gaan. Ook wij moeten leren.
Leren wat God zegt in Zijn woord.
Hoe vaak verteld Gods woord niet, wat leeft in ons hart? Hoe vaak wijst God ons de weg door Zijn woord en Geest?
Jezus is het levende Woord. 
De rode draad door de hele wapenrusting is wel: blijf in Hem!
Steeds opnieuw, elke dag weer.
De wapenrusting aandoen lijkt soms zo onmogelijk.
En in eigen kracht is dat ook niet te doen.
Daarom mogen we het gevecht aangaan naast Jezus. 
De laatste aansporing is niet voor niets:
‘En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;’
‭‭Efeziërs‬ ‭6:18‬ ‭NBG51‬‬

maandag 19 februari 2018

gezinsmoment wapenrusting 6

De helm was aan de beurt.
We hebben een boekje in huis over de romeinen. Nee, niet asterix en obelix ;-)
In dat boekje zochten we een helm op.
We dachten er over na waar de helm voor is.
Bescherming van je hoofd.
Maar waartegen?
Tegen pijlen.
Als we dat vertalen naar de wapenrusting in Efeze 6, die een geestelijke lading heeft, waar komen we dan uit?
Onze gedachten moeten beschermd tegen satan. Hij geeft gedachten van minderwaardigheid, van jaloezie, van hoogmoed. Van jezelf vergelijken met een ander in negatieve en in positieve zin. Dan voel je je beter of veel slechter dan de ander.
Of hij verteld je dat leven zonder God prima is en heel goed kan.
Dat je God niet nodig hebt.
Afbeeldingsresultaat voor helm des heils
We lazen in de bijbel.
1 koningen 20 over Elia.
Elia heeft net Gods kracht en almacht op de berg Karmel gezien. En dan komt Izebel hem bedreigen met de dood en wordt hij bamg.
God laat me maar sterven, ik heb genoeg gedaan.
God ik wil niet meer leven, ik ben de enige die U nog dient, in heel Israel.

Hij heeft zijn helm afgezet en heeft allerlei negatieve gedachten.

We lazen in Marcus 8 over Johannes en Jacobus, die vragen om een plaats naast Jezus in Zijn koninkrijk.
Ook zij hadden de helm niet op...

Maar de helm heeft een naam: van het heil.
Heil: redding, verlossing.
Verlossing door de Verlosser, vergeving door zijn bloed.
Ook onze negatieve gedachten mogen we aan Jezus voorleggen.
Hij wil ook verkeerde gedachten vergeven.

We lieten nog zien  hoe totaal God vergeeft.
We hadden een tekenbordje wat kan wissen.
We noemden verkeerde gedachten en de jongste zetten elke keer een streep.
Het werd geen mooie tekening. Dus mocht hij deze uitvegen.
Maar toen was het niet meer te zien en niet meer terug te halen.
Zo totaal vergeeft Jezus.

donderdag 15 februari 2018

de helm van de zaligheid

Wat is dit voor onderdeel van de wapenrusting en wat betekend het. Hoe kunnen we daar zelf mee aan de slag.
Er staat in efeze 6: ‘en neemt de helm des heils aan’
‭‭Efeziërs‬ ‭6:17‬ 
Je moet deze dus opzetten. Net zoals je de andere dingen die genoemd worden, actief moet gebruiken.
Een helm geeft bescherming aan een kwetsbaar lichaamsdeel: het hoofd.
Maar er wordt nog een keer over die helm gesproken in de bijbel.
In Jesaja 59 staat dat Gód die helm opzet.
‘Hij bekleedde Zich met gerechtigheid als met een pantser en de helm des heils was op zijn hoofd; Hij bekleedde Zich met wraak als met een gewaad en Hij hulde Zich in ijver als in een mantel.’
‭‭Jesaja‬ ‭59:17‬ ‭NBG51‬‬
Dit staat in een hoofdstuk waarin Jesaja verteld over dat God kijkt naar de mensen en hun afvalligheid en zonde ziet.
Dan trekt God ten strijde.
Maar hoe?! Met de helm des heils.
God gaat heil/ verlossing/ zaligheid brengen.
Dat verteld Jesaja ook:
 ‘En men zal vanwaar de zon ondergaat de naam des Heren vrezen en vanwaar zij opgaat zijn heerlijkheid, want Hij komt als een onstuimige rivier, door de adem des Heren voortgezweept. Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, luidt het woord des Heren.’
‭‭Jesaja‬ ‭59:19-20‬ ‭NBG51‬‬
Als God die helm opzet is dat heel positief. Hij verlost. Door de Verlosser, Jezus Christus.

Maar wij kunnen geen zaligheid of verlossing brengen. Wat moeten wij dan met de helm?
De helm beschermt het hoofd.
De wapenrusting beschermt tegen aanvallen van satan.
Hoe valt hij dan het hoofd aan?
Door slechte gedachten, van anderen of over jezelf.
Negatieve gedachten over God en wat Hij schenkt.
Door onrust en prikkels waardoor je niet tot rust komt.

Daarom moeten we elke dag die helm opzetten.
Onze negatieve gedachten voor God neerleggen.
Hem prijzen. Hem vragen voor en door ons te vechten om de satan te verslaan.
Jeremia zegt het:
‘Gij, o Here, kent mij toch, Gij ziet mij en toetst mijn gezindheid jegens U. Ruk hen weg als slachtschapen en wijd hen voor de dag der slachting.’
‭‭Jeremia‬ 12:3

En ook David:
‘Zeide ik: Duisternis moge mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen; zelfs de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht. Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel.’
‭‭Psalmen‬ ‭139:11-14‬ ‭NBG51‬‬


dinsdag 13 februari 2018

gezinsmoment de wapenrusting 5

Pak eens een ridder vroegen we onze jongste. Dat deed hij, maar aan deze ridder ontbrak wat!
Als er nu een pijl aankomt, hoe moet hij zich verdedigen?
Je hebt een schild nodig!
Wat deden de romeinse soldaten met hun schild?
We keken een aantal platen en zagen de schildpadformatie, daarmee waren ze heel goed beschermd.
En op een ander plaatje zagen we dat boogschutters achter de soldaten met schilden stonden.
Waarom noemt Paulus dit voorbeeld?
Eerst lazen we in de bijbel wat daar over een schild wordt gezegd.
Een aantal psalmen (zie vorige blog) verteld dat God je schild is.
Daarop spraken we daarover. God is altijd bij je.
Dat klopt, maar je hebt ook de opdracht in Hem te blijven.
Daarna dachten we na over waartegen we beschermd moeten: vurige pijlen.
Wat zijn dat in het leven?
Jaloezie, haat, enz.
We lazen het verhaal van Achab en Naboth.


Naboth is slachtoffer van Achab en Izebel.
En de pijl van begeerte wordt gevolgd door meer pijlen:
Boosheid, leugens, de dood en diefstal.


Als laatste nog een proefje:
Wat doet een sinasappel in water? Drijven.
Als je de schil eraf haalt? 
Je legt de wapenrusting neer?
Dan zink je.
Zinken in zonden.
Doet dan aan de wapenrusting Gods!

donderdag 8 februari 2018

schild van geloof

‘Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.’
‭‭Psalmen‬ ‭3:4‬ ‭NBG51‬‬

‘Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart verlost;’
‭‭Psalmen‬ ‭7:11‬ ‭NBG51‬‬

‘Israël, vertrouw op de Here, Hij is hun hulp en hun schild; gij huis van Aäron, vertrouwt op de Here, Hij is hun hulp en hun schild; gij, die de Here vreest, vertrouwt op de Here, Hij is hun hulp en hun schild.’
‭‭Psalmen‬ ‭115:9-11‬ ‭NBG51‬‬

‘Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.’
‭‭Psalmen‬ ‭119:114

Als je kijkt naar de vindplaatsen in de bijbel van het woord schild, dan kom je terecht in het oude testament.
Het nieuwe testament spreekt alleen in efeze 6 over het woord schild.

Een schild werd gebruikt om (brandende) pijlen van de vijand af te weren en werd daarvoor ook met olie ingesmeerd.
Ook werd het gebruikt om achter te schuilen voor de pijlen van de tegenstander.
De Romeinen maakten een soort van huisje (schildpadopstelling) met rondom een aantal soldaten de schilden en boven hen.


De psalmen spreken van God als schild en als schuilplaats. En als hulp.
Lees in psalm 115, er wordt drie keer hetzelfde gezegd.
Maar niet helemaal! Er zit een volgorde in.
In meer psalmen tref je dit aan.
De dichter begint met Israel! Vertrouw op de Heere.
Hij roept het hele volk ertoe op.
Daarna: huis van Aaron, de ambtsdragers dus, want dit waren de priesters. Ook zij moeten op God vertrouwen.
En dan legt de dichter het bij ieder persoonlijk:
U, die de Heere vreest.
Vertrouw op de Heere!
Waarom? Omdat Hij een hulp en schild is!
.

maandag 5 februari 2018

gezinsmoment de wapenrusting 4


We vroegen de kinderen diverse schoenen uit de kast te pakken.
Daarna vroegen we waar die geschikt voor waren. Wat je met welke schoen kon doen. in de bergen loop je met andere schoenen dan dat je naar een feest gaat.
Hoe zagen soldatenschoenen van de romeinen eruit? Die hadden nagels aan de onderkant, zodat ze stevig staan in de strijd. Zo kunnen ze de vijand wel verslaan. Ze glijden niet uit in de modder.

We hadden het over de bereidheid om het evangelie te vertellen, door je daden en soms je woorden. Dat anderen aan je kunnen zien dat je God dient.
We lazen over Jona.  Hij moest naar Nineve, de stad van de vijand.
Welke schoenen had hij aan? Eerst zijn eigen schoenen toen hij vluchtte. Later was hij bereid te doenwat God vroeg.
Maar als je dan leest dat hij de stad 1 dagreis inging, terwijl deze stad 3 dagreizen groot is, dan geeft dat ook te denken.
Stel dat die romeinse soldaten 3 dagen moesten marcheren en dan de vijand zouden tegenkomen.
Maar na een dag lopen zijn ze moe en doen hun harnas en gordel uit en de schoenen. Ze zitten te rusten in het gras.
En dan komt de vijand. Die valt aan.
Kunnen ze dan winnen? Nee!
Dus het is belangrijk dat je je soldatenkleding aan doet.
Ook wij moeten de schoenen aanlaten. En het pantser en de gordel.
Er komen altijd momenten dat je aangevallen wordt. Dat je iets van God mag laten zien, door je houding en je daden.

donderdag 1 februari 2018

schoenen

‘de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes;’
‭‭Efeziërs‬ ‭6:15‬ ‭NBG51‬‬
Een hele mond vol.
Wat moet ik me hierbij voorstellen?
Ik ga op zoek.
De kanttekeningen zeggen dat de schoenen van de soldaten dienden om pijlen of slagen af te weren. En tegen weersinvloeden. De schoenen van de soldaten waren tot aan de knie.
Als je goed kijkt zie je ook dat de schoenen vanonderen ijzeren noppen hebben. De wegen in het romeinse rijk zullen niet allemaal verhard zijn geweest. En op modder stevig staan is makkelijker als je grip hebt, dan met een leren zool.
Tot zover de schoen.
Nu de schoen die Paulus noemt: bereidheidvaardheid van het evangelie des vredes.
Bereidvaardheid is volgens de kanttekening dat je bereid bent om je geloof te belijden.
Evangelie is blijde boodschap en in de Bijbel gaat het dan om Gods reddingsplan voor deze wereld: de zaligheid door Jezus.
De verwijstekst die er staat is deze:
‘En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.’
‭‭Romeinen‬ ‭10:15‬ ‭NBG51‬‬
En
‘want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.’
‭‭Romeinen‬ ‭10:10, 15‬ ‭NBG51‬‬
Ook Petrus roept daartoe op en vertelt gelijk hoe we dat moeten doen.
‘Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze,’
‭‭1 Petrus‬ ‭3:15‬ ‭NBG51‬‬

Wat wel meetelt is ook de volgorde waarin Paulus de wapenrusting benoemt.
We moeten niet direct wegrennen om het evangelie aan iedereen te gaan vertellen.
Onze gordel en ons pantser zijn ook belangrijk.
Een soldaat ging geen gevecht aan zonder pantser en gordel.
En als wij van Christus willen vertellen dan is het is net zo belangrijk dat we de gordel van de waarheid en het pantser van gerechtigheid dragen.
Daarvoor moeten we in Christus blijven.
Dan hebben we Zijn vrede in ons hart. Dan kunnen we de aanvallen van de Satan herkennen en weerstaan.
Staan we stevig in onze schoenen en verspreiden we Zijn vrede.
Zijn we bereid om Zijn vrede uit te delen aan de mensen om ons heen?
Of doen we net als Jona? Hij ging zonder schoenen op pad. Met zijn eigen schoenen kwam hij uiteindelijk in de buik van de vis.
God gaf hem daar vergeving en hij mocht gaan, bereid om het evangelie te vertellen aan een vijandig volk.
Wie weet mocht God ons genadig zijn, sprak de koning van Nineve.
En God wás genadig.
Voor hen en voor Jona. En voor ons.

maandag 29 januari 2018

gezinsmoment de wapenrusting 3

Pantser van de gerechtigheid.

We lieten de kinderen met een zware tas met boeken rond hun nek lopen.
Dan kun je niet recht staan. Door onze zonden kunnen wij niet recht voor God staan.
Maar hoe komt het nu dat wij die zonden met ons mee dragen?
Onze jongste vertelde adhv de kinderbijbel het verhaal van de zondeval.
Wat kun je doen om van die zware tas verlost te worden?
Aan iemand geven. Die ander gaf er een jas voor terug, die het kind aan mocht doen.
We mogen onze zonden aan Jezus geven.  Wat een genade dat Hij die wil.
We lazen het verhaal dat Jezus stierf aan het kruis.
En daarna Jesaja 61:10. Hij wil ons bekleden met de mantel der gerechtigheid.

God ziet door Jezus ons zonder zonden maar met die mantel.
Zo staan wij weer recht voor God.
Het pantser beschermt je hart. Zo houd je een “schoon” hart.
En als je het pantser uitdoet, kunnen zonden je hart weer vuil maken.
Blijf in Hem!
Ook keken we dit filmpje:verzoening


vrijdag 26 januari 2018

gerechtigheid

Wat is gerechtigheid?
Omdat we met de wapenrusting bezig zijn en komende keer het harnas van gerechtigheid aan de beurt is, verdiepte ik me er in.
En mijn gedachte was: God is rechtvaardig, Hij oordeelt eerlijk. Gerechtigheid: God eist dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt, daarom is het offer van de Heere Jezus nodig. Want door onze zonden kunnen wij niet “ recht” voor God staan.
Eigenlijk, voor mijn gevoel, een strenge kant van God.
Want Hij is volstrekt eerlijk, Zijn oordelen zijn recht.
Maar als ik in de Bijbel ga lezen, is het vaak juist reden tot blijdschap! 
Lees maar mee:
‘Ik zal de Here loven naar zijn gerechtigheid, en de naam des Heren, des Allerhoogsten, psalmzingen.’
‭‭Psalmen‬ ‭7:18‬ ‭NBG51‬‬

‘Sion zal door recht verlost worden, en wie daaruit zich bekeren, door gerechtigheid;’
‭‭Jesaja‬ ‭1:27‬ ‭NBG51‬‬

‘Zij zullen de roem uwer grote goedheid verkondigen, en jubelen over uw gerechtigheid.’
‭‭Psalmen‬ ‭145:7‬ ‭NBG51‬‬

Hier gaat het niet over dat gerechtigheid bij streng zijn hoort, maar wordt er juist naar uitgezien.
Salomo waardeert het heel erg:
‘Op het pad der gerechtigheid is leven, maar de weg der zonde voert ten dode.’
‭‭Spreuken‬ ‭12:28‬ ‭NBG51‬‬
Er volgt ook een beloning op:
‘De grijsheid is een sierlijke kroon, zij wordt op de weg der gerechtigheid gevonden.’
‭‭Spreuken‬ ‭16:31‬ ‭NBG51‬‬

Ook Jezus spreekt over gerechtigheid:
‘Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.’
‭‭Matteüs‬ ‭5:10‬ ‭NBG51‬‬
‘Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’
‭‭Matteüs‬ ‭5:6‬ ‭NBG51‬‬

Als je het zo leest is het heel belangrijk om gerechtigheid te kennen.
Wij als navolgers van Christus worden opgeroepen het pantser van gerechtigheid aan te trekken.
Een pantser beschermt kwetsbare organen tegen aanvallen.
Waarin zijn wij kwetsbaar? In aanvallen van buitenaf door satan? Of juist door zonden in ons hart? Verleidingen waar we voor bezwijken?
Tijd die we besteden aan andere, nutteloze dingen ipv aan zaken die belangrijk zijn. En dan weten we zelf wel wat er nutteloos en belangrijk is. Ik bedoel niet dat je niet mag ontspannen!  

Hoe doe je dat pantser aan?
Blijf in Christus.
Dat geeft zoveel vreugde, vrede, liefde.
‘Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.’
‭‭Romeinen‬ ‭10:4‬ ‭NBG51‬‬
Hij heeft de wet vervuld! Door Hem zijn we rechtvaardig voor God.
Bekleed met de mantel van de gerechtigheid.
Zo ziet God ons door Jezus Christus aan.
Lees maar:
 Maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God. (1 Korintiërs 6:11, NBV)

Wat een wonder!

maandag 22 januari 2018

gezinsmoment de wapenrusting 2
De wapenrusting: gordel van de waarheid.
Om uit te leggen waarom een gordel of riem nodig was voor een soldaat lieten we de kinderen met een losse schort lopen.
Dit liet hen struikelen. Pas met een riem kun je goed lopen. Dat snapten ze goed.
Dit doortrekkend naar de wapenrusting van God: als wij onze gordel niet hebben struikelen we door de zonden. We hebben de waarheid, Gods woord, nodig om Hem te volgen.
Jezus zelf laat dit zien als hij verzocht wordt in de woestijn.
We lazen met de kinderen het verhaal. Telkens probeert satan Jezus te verleiden tot zonde. 
Telkens weer zegt Hij: er staat geschreven...
Hij verslaat hem met de waarheid.
Dit betekent ook dat je goed moet weten wat er in de Bijbel staat. Wat zegt God? En leer om Zijn stem te verstaan.