donderdag 24 mei 2018

lauw

‘En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.’
‭‭Openbaring‬ ‭3:14-16, 20‬ ‭NBG51‬‬

Op onze bijbelstudie ging het oa over deze brief. En ik bleef er over denken.

Elke brief die aan een gemeente gericht is in de openbaring, begint met een beschrijving van Jezus. De ene keer als Degene die de zeven sterren in Zijn hand houdt, dan weer als  de Eerste en de Laatste.
Meestal wordt datgene genoemd wat de gemeente niet is.
En Hij zegt hier dat Hij trouw en echt is.
De gemeente was Hem niet trouw meer...
De brief voor Loadicea is een pittige brief.
Zo vreselijk als er staat, dat ze uitgespuugd zullen worden.
Lauw water is vies.
Over dat lauwe water staat ook: was je maar koud of heet.
Zijn wij lauw?
Lauw wordt makkelijker koud dan heet.
Water heet laten worden kost inspanning, van lauw koud laten worden kost weinig moeite.

Na Pinksteren mogen we bidden om vervulling met de Geest. Om in vuur en vlam te staan voor Hem.
Dan ben je niet lauw, maar heet!

Wat worden we makkelijk lauw, aan de buitenkant goede christenen. Maar hoe is ons hart?
Dragen we vrucht voor Hem?

Wat heerlijk dat Jezus zijn liefde ook hier in diezelfde brief, waar zulke harde woorden in staan, laat zien.
Hij blijft kloppen.
Hoewel dat betekent dat Hij buiten staat, geeft Hij niet op.
Hij wil maaltijd houden met diegene die open doet.
Heb jij al open gedaan?


maandag 21 mei 2018

gezinsmoment pinksteren 2018

Een kort moment deze dag.
We luisterden het versje over pinksteren.
De kleurplaat, gevonden via google, kleurden ze met potlood. Daarna met gekleurd papier een lijst erom heen gemaakt en olie eroverheen gesmeerd. Daardoor ontstaat een glas-in-lood-effect.


We keken het filmpje over pinksteren van de site abcvoorkinderen. Je vindt hem hier
Ook praatten we over wat de Heilige Geest doet.
Hoe werkt Hij? Kun je dat zelf merken? Wat speelt je geweten voor rol?

vrijdag 18 mei 2018

gezinsmoment hemelvaartsdag 2

We werkten nog een keer over hemelvaartsdag.
Het is een feestdag, maar krijgt bijna de minste aandacht. De andere dagen kennen we er twee van. Deze dag niet.
Terwijl ook het feit van Jezus’ hemelvaart belangrijk is.
Heel de wereld valt onder Zijn zegende handen.
Hij ging naar Zijn Vader.  
Zijn werk op aarde was klaar, maar in de hemel gaat het werk als Profeet, Priester en Koning verder. 
Goed om ook daarbij stil te staan!

We lazen het verhaal van de kinderzegening en van Jezus handen tijdens de hemelvaart.
Zijn handen zegenen. Wij mogen hier zijn handen zijn.
Maar hoe doe je dat?
Kort gezegd: steeds bedenken wat Jezus zou doen in een situatie.
Zo mogen we Zijn handen zijn en zegenend door de wereld gaan.

‘Een wolk nam Hem weg van voor hun ogen’
Ook wij kunnen wolken opwerpen die het zicht op Jezus belemmeren.
Wat kunnen die wolken zijn?
Trots, egoisme, zonde.

Ze maakten het volgende:
De omtrek van hun handen getekend met daartussen een hart. Daarin stonden de zegeningen.
Van zwart papier een wolk geknipt en daarop stonden de redenen voor wolken. Deze kun je over het hart leggen tussen de handen.
Zie fotos
zaterdag 12 mei 2018

schuilplaats

Want Gij zijt voor de geringe een sterkte geweest, een sterkte voor de arme toen hij benauwd was, een schuilplaats tegen de stortbui, een schaduw tegen de hitte. Want het briesen der geweldenaars is als een stortbui tegen een muur, als hitte in een dorre streek. Het rumoer der vreemden onderdrukt Gij; als hitte door de schaduw van een wolk wordt het gezang der geweldenaars gedempt. -- Jesaja 25:4-5 (NBG51

Soms zijn er veel dingen in je hoofd en je leven, waarover je loopt te denken, tobben,
Waar je verdriet van hebt.
Buikpijn soms.
Wakker van ligt.
Hoe moet het met dit?
Hoe zal het gaan als?
Wat brengt de toekomst zonder?

En je weet wel dat je alles in Gods hand mag leggen.
En je weet ook dat je het daar kunt laten liggen.
Maar zo vaak neem je, neem ik mijn gedachten en zorgen weer mee naar de volgende dag.
En buigen voor God, alles bij Hem neerleggen kost vaak moeite.
Schuilen bij Hem...ja...liever vecht ik nog even zelf.
Misschien lukt het wel de zorgen te overwinnen.
Misschien....

Maar ik ben zwak in mezelf.
Mijn gedachten draaien in kringetjes rond.
En vinden geen rust en geen oplossing. 

Toen las ik deze tekst:
Voor de geringe (de zwakke, voor mij) is Hij een schuilplaats! Een Sterkte!
Mijn zorgen zijn Hem niet onbekend.
Maar Hij weet ook de antwoorden, de toekomst.
Als ik vasthoud aan gedachten en zorgen, blijven ze van mij en blijven ze me beïnvloeden.
Maar als ik ze bij Hem neerleg en in Zijn hand geef, gaat God ermee aan het werk.
Hij vult mijn hart en leven en vormt me.
Door alle zorgen en vragen heen.
Hij is de Pottenbakker maar tegelijk een Sterkte en een Schuilplaats.

Hij is te prijzen om Wie Hij is!


donderdag 10 mei 2018

gezinsmoment hemelvaartsdag

We lieten onze kleuter in de kijk- en luisterbijbel het verhaal opzoeken over de hemelvaart van Jezus.
Deze intro werd gevolgd door het lezen van de teksten uit Mattheus 28 en Handelingen 1 die over Jezus laatste woorden gaan en over de hemelvaart zelf.
We keken naar deze tekst:
‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.’
‭‭Matteüs‬ ‭28:19-20‬ ‭NBG51‬‬

Wat hield die opdracht in? Hoe konden ze dat doen?
Gingen ze dat ook doen?
En geldt dat ook voor ons?
Zomaar vragen die we probeerden te beantwoorden.
We deden nog een proefje waarin je goed ziet hoe het evangelie zich verspreid over de wereld.

woensdag 2 mei 2018

gezinsmoment Nehemia 4

Nog 1 keer keken we naar Nehemia.
We begonnen met een soort spel waarop ze bij een juiste stelling een groene en bij een onjuiste stelling een rode viltstift omhoog moesten doen.
Stellingen waren: 
Ik heb 2 doopnamen
Ik houd van lezen
Ik heb 2 zonen
En zo nog een aantal.
Vervolgens vroegen: hoe wist je nu of het waar of niet waar was.
Doordat ze mij kennen!
Dus als je iemand kent, weet je vaak ook of dingen kloppen die gezegd worden door diegene of door anderen over diegene.
Toen lazen we Nehemia 5.
In dit hoofdstuk wordt Nehemia keer op keer voor verleidingen en verzoekingen gesteld.
Hele gemene als; je wordt gedood, vlucht naar het binnenste van de tempel.
Dit lijkt heel zorgzaam, maar Nehemia wist dr wet dat er niemand anders dan de hogepriester in het heilige der heilige mocht komen.
Anders zou God diegene doden.
Hij weigert dus.
Hij doorziet de listen van de tegenstander omdat hij God kent en Hem dient.

Als wij God dienen, dicht bij Hem leven en Zijn stem leren verstaan, zal ons dat ook leugens en listen van Satan leren doorzien.

Volgende keer met gezinsmoment staan we stil bij hemelvaartsdag. 

vrijdag 27 april 2018

God is Koning

‘Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.’
‭‭Jesaja‬ ‭52:7‬ ‭NBG51‬‬


‘Psalmzingt Gode, psalmzingt, psalmzingt onze Koning, psalmzingt!’
‭‭Psalmen‬ ‭47:7‬ ‭NBG51‬‬

‘Toen gij echter zaagt, dat Nachas, de koning der Ammonieten, tegen u optrok, zeidet gij tot mij: Neen, een koning zal over ons regeren – terwijl toch de Here, uw God, uw koning is.’
‭‭1 Samuël‬ ‭12:12‬ ‭NBG51‬‬


Drie teksten waarin naar voren komt dat God Koning is.
En niet zomaar een koning, vergelijkbaar met de onze.
Het volk Israel wilde een aardse koning en kreeg deze ook.
Maar niet nadat God hen had verteld dat Hij hun Koning was.
Er zijn meer psalmen die zingen over God als Koning. Hij is Koning over de aarde en in de hemel.
Hij is het waard om te prijzen, Hem te loven.
En om naar uit te zien! Lees de eerste tekst maar.

Niet alleen God is Koning!
Kijk eens naar het opschrift boven het kruis;
Jezus de Koning van de Joden.

Openbaring laat Hem zien als Koning:
‘En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.’
‭‭Openbaring‬ ‭19:16‬ ‭NBG51‬‬

Ken je Hem als jouw Koning?
Die alles, ook jouw leven, regeert?
Dien je Hem? We mogen Hem dienen met vreugde.
Omdat we Koningskinderen mogen zijn, 
door datzelfde kruis, waar dat bordje aanhing.
Daar hing Hij, de Koning, om ons koningskinderen te maken.

‘De Here is Koning voor eeuwig. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja.’
‭‭Psalmen‬ ‭146:10‬ ‭NBG51‬‬

donderdag 26 april 2018

gezinsmoment Nehemia 3

We begonnen ons gezinsmoment met vier verschillende spelletjes waarbij je moest samenwerken om het doel te halen.
Bijv een strandbal tussen je ruggen klemmen en in een emmer brengen.
Het was heerlijk weer en alles deden we buiten.
Vervolgens lazen we in de bijbel dat de inwoners van Juda door gingen met bouwen. Zij aan zij. Tot er wel 10 waarschuwingen komen door Joden die horen over de plannen van Sanballat om het werk te saboteren.
Dan worden ze moedeloos.
Nehemia roept op om samen met God te werken en met elkaar in ploegen: dag en nacht. Met het zwaard aan de ene kant en gereedschap in de andere hand.

vrijdag 20 april 2018

De loopbaan lopen

Gisteravond was ik op een avond waarin de spreekster dit filmpje liet zien.
Het maakte diepe indruk.
Graag deel ik het met jullie.
Hebben we niet allemaal zo’n Vader nodig?
En een bemoediging om vol te houden in dit leven, kijkend naar Jezus.
En horizontaal gezien: zijn we er voor de mensen om ons heen? Als ze hulp nodig hebben of steun kunnen gebruiken?
Dan laten we iets van Gods liefde zien.

donderdag 19 april 2018

een tuin vol belofte

Ik liep door de tuin en genoot van de bloemen.
En van de vele struiken die vol zitten met knoppen of het beginnend blad wat uitloopt.
Wat is er toch veel moois te ontdekken op een klein stukje aarde!

de tulpen in allerlei kleuren bloeien nu door de hele tuin.
vergeet-mij-niet met zijn hele kleien bloempjes, maar zo leuk om die te zien bloeien. een van de weinige blauwe bloemen.
de malusappel bloeit bijna

 stokroos komt boven
 framboos is zichtbaar
 Ja! de sneeuwbal heeft bloemknoppen. vorige jaar niet een, dus ik hoop dit jaar op bloemen!
hortensiaknoppen

 vlinderstruik loopt weer helemaal uit.
 in de kastanje zijn de kaarsen al zichtbaar.
 een nieuw varenblad. opgerold, maar hij komt....
 de druif laat zijn blaadjes voorzichtig-aan zien.
 de blauwe regen lijkt wel per dag meer te kleuren.
 en deze, de mimosa, boordevol knoppen.

nog even en dan bloeit alles weer. 
zo heeft elk seizoen zijn eigen bloem.